Gwarancje

Warunki gwarancji i reklamacji

 • NEXITEL Hurtownia, zwana dalej NEXITEL, udzieli Zamawiającemu na dostarczany Towar 12-miesięcznej gwarancji, rozpoczynającej się z dniem jego sprzedaży, chyba, że na dany produkt jest ustalony inny okres gwarancji. NEXITEL zagwarantuje poprawne działanie Towaru oraz usunięcie wszystkich wad fabrycznych ujawnionych w okresie objętym gwarancją.
 • Jeżeli do sprzętu dostarczona jest karta gwarancyjna producenta, nabywca zobowiązany jest realizować swoje prawa w jego sieci serwisowej. Firma NEXITEL nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu działalności sieci serwisowej producenta, stąd też nie zajmuje się pośrednictwem przy naprawie sprzętu, który winien być serwisowany w tejże sieci.
 • Gwarancja nie obejmuje :
  • wad i usterek Towaru powstałych podczas transportu,
  • wad i usterek spowodowanych niewłaściwą eksploatacją lub działaniem czynników zewnętrznych takich jak np. powódź, pożar, wyładowania atmosferyczne,
  • wad i usterek powstałych na skutek przeróbek, zmiany oprogramowania, złej konfiguracji lub napraw dokonywanych przez osoby nieupoważnione,
  • konserwacji i okresowych przeglądów.
  • Gwarancja będzie realizowana na podstawie procedury reklamacyjnej opisanej poniżej.
 • W przypadku stwierdzenia wad Towaru, innych niż w pkt. 3, Zamawiający może przekazać do firmy NEXITEL pisemne Zgłoszenie Reklamacji w terminie najpóżniej do 60 dni od dnia wykrycia takiej wady.
 • Zgłoszenie Reklamacji musi zawierać: 1. dokładne oznaczenie Towaru, którego dotyczy, 2. kartę gwarancyjną ( jeśli była dołączona do Towaru ), nie dotyczy sytuacji opisanej w pkt. 2, z podpisem i pieczątką NEXITEL lub kopię dokumentu zakupu towaru, 3. szczegółowy opis usterki, 4. określenie przez Zamawiającego proponowanego przez niego sposobu realizacji uznanej reklamacji przez firmę NEXITEL.
 • Zamawiający ma obowiązek udostępnić firmie NEXITEL do zbadania reklamowany Towar, wysyłając go na swój koszt na adres NEXITEL. W przypadku uznania reklamacji Towar jest odsyłany na koszt firmy NEXITEL. W przeciwnym przypadku odesłanie Towaru następuje na koszt Zamawiającego.
 • NEXITEL rozpatrzy Zgłoszenie Reklamacyjne w terminie 14 dni, licząc od dnia w którym będzie dysponował wadliwym towarem do zbadania i pisemnym Zgłoszeniem Reklamacji.
 • w przypadku niespełnienia warunków z pkt. 5 lub gdy Towar będzie miał nieczytelne numery seryjne, NEXITEL zastrzega sobie prawo do odesłania reklamowanego towaru na koszt Zamawiającego bez rozpatrzenia reklamacji
 • Koszty konserwacji i czyszczenia, jak również koszty ekspertyz, w wyniku których nie stwierdzono uszkodzeń lub stwierdzono uszkodzenia powstałe z winy Zamawiającego, obciążają Zamawiającego.
 • Udzielona gwarancja uprawnia Zamawiającego do żądania usunięcia wad Towaru lub obniżenia jego ceny.
 • Żadne reklamacje zgłaszane przez Zamawiającego w ramach udzielonej mu gwarancji nie mogą być dla niego podstawą do odmowy lub wstrzymania płatności za odebrany Towar.
 • W przypadku, gdy usunięcie wad Towaru jest niemożliwe lub koszt naprawy może przekroczyć jego wartość, NEXITEL uprawniony jest, niezależnie od żądania Zamawiającego, do wymiany Towaru na wolny od wad.
 • NEXITEL dołoży wszelkich starań, by pozytywnie rozpatrzone reklamacje były zrealizowane w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia. W przypadku, gdy realizacja reklamacji w wymienionym wyżej terminie nie będzie możliwa, Strony uzgodnią odrębne warunki i tryb postępowania.

Netgear - "serwis pod drzwi"

Aby zapewnić najwyższą jakość usług, naszym klientom oferujemy wymianę "pod drzwi".

W razie awarii urządzenia wystarczy zadzwonić na numer wsparcia technicznego (022) 5834 381 i zgłosić awarię urządzenia. Klient zobowiązany jest do przesłania uszkodzonego urządzenia na własny koszt do serwisu NETGEAR. Firma NETGEAR zobowiązuje się do przesłania sprawnego urządzenia bezpłatnie.

Pokwitowanie nadania przesyłki zawierającej uszkodzone urządzenie należy zachować w przypadku późniejszych reklamacji.

Dla klientów wymagających natychmiastowej reakcji oferujemy odpłatną wymianę na następny dzień roboczy. Wybór dotyczący rodzaju serwisu dokonywany jest przy zgłaszaniu awarii urządzenia.